Privacybeleid

Privacy en cookies

De website is eigendom van:

Bahia mala SRL
59 rue Clement Delpierre
1310 Terhulpen
België
BTW: BE0784813043

Bahia mala verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel alle Gebruikers van onze website en onze online winkel een optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Door het intensievere gebruik van onze website en het online bestelmechanisme door de Gebruiker zal de verzameling van persoonsgegevens breder zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook essentieel voor de werking van de website en aanverwante diensten. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor de volgende (interne) doeleinden:

 • Geef de Gebruiker toegang tot zijn Gebruikersprofiel waarmee hij een bestelling kan plaatsen in onze online winkel.
 • De Gebruiker een gepersonaliseerde en algemene service aanbieden; in het bijzonder voor doeleinden van facturering, communicatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, het verzamelen en verwerken van gebruikersfeedback en het bieden van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de gepresenteerde producten; gepersonaliseerde en specifieke producten op basis van de verstrekte gegevens;
 • Detectie en bescherming tegen fraude, fouten en/of crimineel gedrag Bij het raadplegen van de website van Bahia Mala worden een bepaalde hoeveelheid gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn nodig om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze gegevens zijn: het IP-adres, de vermoedelijke plaats van consultatie, het tijdstip en de datum van consultatie en de bezochte internetpagina’s. Wanneer u de website van Bahia mala bezoekt, geeft u toestemming voor het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden, zoals hierboven beschreven. De Gebruiker verstrekt zijn persoonsgegevens altijd zelf aan Bahia mala en kan daar dus een zekere controle over uitoefenen. Persoonsgegevens zijn in de eerste plaats bedoeld om uitsluitend binnen Bahia Mala te worden gebruikt. Wij kunnen u verzekeren dat uw gegevens niet worden verkocht, verstrekt of doorgegeven aan derden die aan ons zijn gekoppeld. Bahia mala heeft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van gegevens te voorkomen.

Wij gebruiken ook cookies!

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst met als enig doel onze website te verbeteren volgens de behoeften van onze terugkerende bezoekers. Cookies helpen ons om uw bezoek te optimaliseren, uw technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief etc.) en u relevantere diensten en aanbiedingen aan te bieden.

Voor een beter begrip van hoe wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en verwerken, verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

Wat zijn uw rechten?

GARANTIE VOOR RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de expliciete en legitieme doeleinden van de Verordening.
 2. De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens zal altijd adequaat, ter zake dienend en niet excessief zijn.
 3. Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om u een specifieke dienst te kunnen verlenen.

De risico's van het per ongeluk of ongeoorloofd verwijderen van gegevens, onbedoeld verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot gegevens, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking, worden tot een minimum beperkt. Bij inbraak in haar computersystemen zal Bahia Mala onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

RECHT OP TOEGANG/RECTIFICATIE/VERWIJDERING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Elke Gebruiker die zijn of haar identiteit kan bewijzen, heeft het recht om door Bahia Mala te worden geïnformeerd over de vraag of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien Bahia mala uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u eveneens recht op toegang tot deze gegevens. U heeft dan het recht om informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria voor het bepalen van de periode gedurende welke uw persoonlijke gegevens worden bewaard en de rechten die u kunt uitoefenen in overeenstemming met het Reglement. Indien u uw recht op toegang wenst uit te oefenen, verbindt Bahia Mala zich ertoe om binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het verzoek op uw verzoek te reageren. Het verzoek moet per aangetekende brief worden gedaan.
Onjuiste persoonsgegevens kunnen altijd gecorrigeerd of verwijderd worden. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf om onjuiste of onvolledige gegevens via zijn gebruikersprofiel aan te passen.

U kunt uw recht op rectificatie ook uitoefenen door een aanvullend verzoek in te dienen bij Bahia mala. Bahia mala zal binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren. Het is mogelijk dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk bewaard blijven zonder dat deze zichtbaar zijn voor de Gebruiker.
U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, zonder onredelijke vertraging onzerzijds. U kunt dit recht alleen uitoefenen in de volgende gevallen:

 1. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt; Of
 2. Wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; Of
 3. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme grond voor de verwerking bestaat; Of
 4. Wanneer uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; Of
 5. Wanneer uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bahia mala beoordeelt op discretionaire wijze de aan- of afwezigheid van één van bovengenoemde stichtingen.

RECHT OP BEPERKING/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

 1. Gedurende de periode die nodig is voor Bahia mala om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren, in geval van een geschil; Of
 2. Wanneer de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u om beperking van het gebruik ervan heeft verzocht in plaats van om verwijdering ervan; Of
 3. Wanneer Bahia mala uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden maar u uw gegevens nog wel nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure; Of
 4. Gedurende de tijd die Bahia mala nodig heeft om te beoordelen of aan een van de grondslagen van het recht op verwijdering is voldaan.

U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er dwingende en legitieme redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie.
Indien u uw recht wilt uitoefenen, zal Bahia mala binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Het verzoek moet worden gedaan per aangetekende post of per e-mail gericht aan bahiamala@hotmail.com

RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT

U heeft het recht om van Bahia mala de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming.
Indien u uw recht wilt uitoefenen, zal Bahia mala binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. Het verzoek moet worden gedaan per aangetekende post of per e-mail gericht aan bahiamala@hotmail.com

RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN/RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bahia mala bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.